Pogoji uporabe


  1. Pogoji uporabe urejajo in določajo uporabo reprodukcij cerkvenih matičnih knjig in njihovih opisnih metapodatkov, ki so dosegljive na spletni strani Matricula – Online na poddomeni data.matricula-online.eu. Ves drugi slikovni material in vsebina je last tretjih oseb in je predmet veljavnih predpisov in določil.
  2. Posamezne reprodukcije cerkvenih matičnih knjig se lahko uporabljajo v skladu z licenco CC BY-NC-ND 2.0. Zato je prepovedana vsakršna komercialna uporaba in predelava reprodukcij.
  3. Vsi podatki pridobljeni iz cerkvenih matičnih knjig se lahko uporabljajo izključno v skladu z zakonom o matičnem registru, zakonom o matičnih knjigah in veljavnimi zakoni in predpisi s področja varovanja osebnih podatkov dotične države.
  4. Matične knjige, ki vsebujejo varovane osebne podatke, niso dosegljive. Za Slovenijo veljajo 100 letni rok dostopnosti za vse vrste matičnih knjig.
  5. Vsi uporabniki morajo zadevni arhiv ali škofijo obvestiti v kolikor bi na podlagi gradiva objavljenega na tej spletni strani (četudi v majhni količini) pripravili oz. objavili tiskane ali elektronske publikacije. Kadar je bila uporabljena znatna količina podatkov ali reprodukcij so uporabniki dolžni arhivu dostaviti obvezne izvode publikacije in sicer en tiskan in en elektronski izvod (če je mogoče) za vse klasično tiskane publikacije in en elektronski izvod za vse elektronske publikacije. V primeru spletnih publikacij zadostuje posredovanje spletne povezave. Opomba: Želja združenja arhivov ICARUS je, da smo seznanjeni z najnovejšim stanjem raziskav, sploh kadar je uporabljeno arhivsko gradivo, ki je dosegljivo na spletnih portalih združenja ICARUS. Zato velja navedeno pravilo obveznega izvoda s pomočjo katerega ohranjamo stik z uporabniki.
  6. Pridržujemo si pravico da kadar koli spremenimo ali dopolnimo pogoje uporabe.