Nadškofija Maribor

Naslov: NADŠKOFIJSKI ARHIV MARIBOR

/ARCHDIOCESAN ARCHIVES MARIBOR/

/ERZDIÖZESAN ARCHIV MARIBOR/

Slomškov trg 19, SI - 2000 MARIBOR

Info: e-pošta: skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si, tel.: + 386 (0)5 90 80 120

ARHIV JE PRISTOJEN ZA GRADIVO CERKVENE PROVENIENCE ZA OBMOČJE CELOTNE MARIBORSKE METROPOLIJE.

Najstarejša matična knjiga, ki jo hranimo v Nadškofijskem arhivu Maribor, je krstna knjiga župnije Stari trg iz leta 1597. Na območju, ki ga pokriva sedanja mariborska metropolija, vse do leta 1941 ni bilo civilnih matičnih knjig, matični register je vodila Cerkev. Izjema je območje Prekmurja, kjer so že leta 1895 začasno vpeljali vzporedne civilne registre. Matične knjige so vodile posamezne župnije, ki so jih tudi hranile. Med drugo svetovno vojno je matične knjige takratna okupacijska oblast zaplenila, kasneje jih je prevzela povojna Slovenska republiška administracija. Cerkvi so bile knjige vrnjene šele leta 1994, ko jih je prevzel škofijski arhiv.

Čeprav so bile matične knjige velikokrat obravnavane posebej predstavljajo le del arhivskega fonda posamezne župnije. Poleg matičnih knjig hranijo župnijski arhivi številne dragocene zgodovinske vire.


  001 Apače   002 Artiče   004 Bele Vode   005 Beltinci   006 Bizeljsko   008 Bogojina   009 Braslovče   010 Brestanica   011 Brezno   012 Brežice   013 Buče   014 Cankova   016 Celje - Sv. Danijel   020 Cirkovce   021 Cirkulane   022 Čadram - Oplotnica   023 Črenšovci   024 Črešnjevec   025 Črešnjice   026 Črna na Koroškem   027 Črneče   028 Dobje pri Planini   029 Dobova   030 Dobrna   031 Dobrovnik / Dobronak   033 Dol pri Hrastniku   034 Dolenci   035 Dolič   037 Dramlje   038 Dravograd   039 Fram   040 Frankolovo   041 Galicija   042 Gomilsko   043 Gornja Polskava   044 Gornja Ponikva   045 Gornja Radgona   046 Gornja Sv. Kungota   047 Gornji Grad   048 Gornji Petrovci   049 Gotovlje   050 Grad   051 Griže pri Celju   052 Hajdina   053 Hoče   056 Hum pri Ormožu   057 Jarenina   058 Javorje   059 Jernej nad Muto   060 Jurklošter   061 Kalobje   062 Kamnica   063 Kančevci   064 Kapela pri Radencih   065 Kapele pri Brežicah   066 Kapla na Kozjaku   067 Kebelj   070 Kog   071 Koprivna   072 Koprivnica   073 Kostrivnica   074 Kotlje   075 Kozje   076 Križevci pri Ljutomeru   078 Laporje   079 Laško   080 Lenart v Slovenskih goricah   081 Lendava - Lendva   082 Libeliče   083 Limbuš   085 Ljubno ob Savinji   086 Ljutomer   087 Loče pri Poljčanah   088 Loka pri Zidanem Mostu   089 Lovrenc na Pohorju   090 Luče ob Savinji   091 Majšperk   092 Makole   093 Mala Nedelja   099 Maribor - Sv. Janez Krstnik   102 Maribor - Sv. Magdalena   103 Maribor - Sv. Marija   106 Marija Reka   107 Marija Snežna   108 Marija Širje   109 Markovci   110 Martjanci   111 Mežica   112 Mozirje   113 Murska Sobota   114 Muta   115 Nazarje   116 Negova   117 Nova Cerkev   118 Nova Štifta   120 Ojstrica   121 Olimje   122 Ormož   123 Pameče   125 Pernice   126 Pertoča   129 Pilštanj   130 Pišece   132 Plešivec   133 Podčetrtek   134 Podgorje pri Slovenj Gradcu   135 Podsreda   136 Polenšak   137 Poljčane   138 Polje ob Sotli   139 Polzela   140 Ponikva   141 Prebold   142 Prevalje   143 Prevorje   144 Prihova   145 Ptuj - Sv. Jurij   147 Ptuj - Sv. Peter in Pavel   148 Ptujska Gora   151 Radlje ob Dravi   152 Radmirje   153 Ravne na Koroškem   154 Razbor pod Lisco   155 Razbor pri Slovenj Gradcu   157 Rečica ob Savinji   158 Remšnik   159 Ribnica na Pohorju   160 Rogaška Slatina   161 Rogatec   162 Sv. Rok ob Sotli   163 Ruše   164 Sele   165 Selnica ob Dravi   167 Sevnica   168 Skomarje   169 Sladka Gora   170 Slivnica pri Celju   171 Slivnica pri Mariboru   172 Slovenj Gradec   173 Slovenska Bistrica   174 Slovenske Konjice   175 Solčava   176 Spodnja Polskava   177 Spodnja Sv. Kungota   178 Središče ob Dravi   179 Sromlje   180 Stari trg pri Slovenj Gradcu   181 Stoperce   182 Stranice   183 Strojna   184 Studenice   185 Sv. Ana v Slovenskih goricah   186 Sv. Andraž nad Polzelo   187 Sv. Andraž v Slovenskih goricah   188 Sv. Anton na Pohorju   189 Sv. Anton v Slovenskih goricah   190 Sv. Barbara v Slovenskih goricah   191 Sv. Benedikt v Slovenskih goricah   192 Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah   193 Sv. Danijel nad Prevaljami   194 Sv. Duh na Ostrem Vrhu   195 Sv. Ema   196 Sv. Florijan ob Boču   197 Sv. Jakob v Slovenskih goricah   198 Sv. Jedrt nad Laškim   199 Sv. Jernej pri Ločah   200 Sv. Jošt na Kozjaku   201 Sv. Jurij ob Pesnici   202 Sv. Jurij ob Ščavnici   203 Sv. Jurij ob Taboru   204 Sv. Jurij v Prekmurju   205 Sv. Jurij v Slovenskih goricah   207 Sv. Križ nad Mariborom   208 Sv. Kunigunda na Pohorju   209 Sv. Lenart - Podgorci   210 Sv. Lenart na Pohorju   211 Sv. Lenart nad Laškim   212 Sv. Lovrenc - Juršinci   213 Sv. Lovrenc na Dravskem polju   215 Sv. Marija v Puščavi   216 Sv. Marjeta na Dravskem polju   217 Sv. Marjeta niže Ptuja   218 Sv. Marjeta ob Pesnici   219 Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah   220 Sv. Marko niže Ptuja   221 Sv. Martin na Pohorju   222 Sv. Martin pri Vurberku   223 Sv. Miklavž nad Laškim   224 Sv. Miklavž ob Dravi   225 Sv. Miklavž pri Ormožu   226 Sv. Ožbalt ob Dravi   227 Sv. Peter na Kristan Vrhu   228 Sv. Peter na Kronski gori   229 Sv. Peter pod Sv. Gorami   230 Sv. Peter pri Mariboru   231 Sv. Primož na Pohorju   232 Sv. Rupert nad Laškim   233 Sv. Rupert v Slovenskih goricah   234 Sv. Štefan pri Žusmu   235 Sv. Tomaž pri Ormožu   236 Sv. Trojica - Podlehnik   237 Sv. Trojica v Slovenskih goricah   238 Sv. Urban - Destrnik   239 Sv. Venčesl   240 Sv. Vid na Planini   241 Sv. Vid nad Valdekom   242 Sv. Vid pri Ptuju   243 Svečina   245 Svetinje   246 Šempeter v Savinjski dolini   247 Šentjanž na Vinski Gori   248 Šentjur pri Celju   249 Šentvid pri Grobelnem   250 Škale   251 Šmarje pri Jelšah   252 Šmartno ob Dreti   253 Šmartno ob Paki   254 Šmartno pri Slovenj Gradcu   255 Šmartno v Rožni Dolini   256 Šmihel nad Mozirjem   257 Šmiklavž pri Slovenj Gradcu   258 Šoštanj   259 Špitalič   260 Št. Ilj pod Turjakom   261 Št. Ilj pri Velenju - Arnače   262 Št. Ilj v Slovenskih Goricah   263 Št. Janž na Dravskem Polju - Starše   264 Št. Janž pri Dravogradu   265 Teharje   266 Tinje   267 Tišina   268 Trbonje   271 Trbovlje - Sv. Martin   272 Turnišče   275 Velenje - Sv. Martin   276 Velika Nedelja   278 Veržej   279 Videm - Krško   280 Vitanje   281 Vojnik   282 Vransko   283 Vuhred   284 Vurberk   285 Vuzenica   286 Zabukovje   287 Zagorje   288 Zavodnje   289 Zavrč   290 Zdole   291 Zgornji Leskovec   292 Zibika   293 Zreče   294 Žalec   295 Žetale   296 Žiče   297 Žusem