Žiri

Registers (1738 - 1922) 24 total

Archival identifier

03433 Krstni index / Taufindex 1784-1826
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1826
03434 Krstni index - moški / Taufindex - Männer 1799-1814
Register type
Krstni index - moški / Taufindex - Männer
Date range start
Jan. 1, 1799
Date range end
Dec. 31, 1814
03435 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1769
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1738
Date range end
Dec. 31, 1769
03436 Krstna knjiga / Taufbuch 1769-1784
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1769
Date range end
Dec. 31, 1784
03437 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1796
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1796
03438 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1808
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1796
Date range end
Dec. 31, 1808
03439 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1826
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1808
Date range end
Dec. 31, 1826
03440 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1845
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1826
Date range end
Dec. 31, 1845
03441 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1865
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1846
Date range end
Dec. 31, 1865
04357 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1874
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1866
Date range end
Dec. 31, 1874
04358 Krstna knjiga / Taufbuch 1875-1896
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1896
04462 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1922
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1897
Date range end
Dec. 31, 1922
03442 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1738-1762
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1738
Date range end
Dec. 31, 1762
03443 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1762-1784
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1762
Date range end
Dec. 31, 1784
03444 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1806
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1806
03445 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1807-1831
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1807
Date range end
Dec. 31, 1831
03446 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1831-1865
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1831
Date range end
Dec. 31, 1865
04359 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1866-1874
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1866
Date range end
Dec. 31, 1874
04360 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1875-1901
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1901
03447 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1738-1771
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1738
Date range end
Dec. 31, 1771
03448 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1815
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1815
03449 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1858
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1858
04361 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1859-1876
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1859
Date range end
Dec. 31, 1876
04362 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1877-1906
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1877
Date range end
Dec. 31, 1906