Žalna

Registers (1787 - 1900) 11 total

Archival identifier

03422 Krstni index / Taufindex 1787-1845
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1845
03423 Krstni index / Taufindex 1846-1900
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1846
Date range end
Dec. 31, 1900
03424 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1825
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1825
03425 Krstna knjiga / Taufbuch 1819-1845
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1819
Date range end
Dec. 31, 1845
03426 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1900
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1846
Date range end
Dec. 31, 1900
03427 Mrliški index / Sterbeindex 1787-1849
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1849
03428 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1787-1819
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1819
03429 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1820-1849
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1820
Date range end
Dec. 31, 1849
03430 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1850-1879
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1850
Date range end
Dec. 31, 1879
03431 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1787-1822
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1787
Date range end
Dec. 31, 1822
03432 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1823-1879
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1823
Date range end
Dec. 31, 1879