Selca

Registers (1622 - 1918) 39 total

Archival identifier

02107 Krstni index / Taufindex 1622-1700
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1622
Date range end
Dec. 31, 1700
02108 Krstni index / Taufindex 1700-1778
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1700
Date range end
Dec. 31, 1778
02109 Krstni index / Taufindex 1778-1879
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1778
Date range end
Dec. 31, 1879
02110 Krstni index / Taufindex 1880-1900
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1880
Date range end
Dec. 31, 1900
02111 Krstna knjiga / Taufbuch 1622-1648
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1622
Date range end
Dec. 31, 1648
02112 Krstna knjiga / Taufbuch 1653-1667
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1653
Date range end
Dec. 31, 1667
02113 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1677
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1669
Date range end
Dec. 31, 1677
02114 Krstna knjiga / Taufbuch 1678-1690
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1678
Date range end
Dec. 31, 1690
02115 Krstna knjiga / Taufbuch 1690-1711
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1690
Date range end
Dec. 31, 1711
02116 Krstna knjiga / Taufbuch 1711-1727
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1711
Date range end
Dec. 31, 1727
02117 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1739
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1727
Date range end
Dec. 31, 1739
02118 Krstna knjiga / Taufbuch 1739-1754
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1739
Date range end
Dec. 31, 1754
02119 Krstna knjiga / Taufbuch 1754-1772
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1754
Date range end
Dec. 31, 1772
02120 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1784
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1773
Date range end
Dec. 31, 1784
02121 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1793
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1793
02122 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1809
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1793
Date range end
Dec. 31, 1809
02123 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1818
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1809
Date range end
Dec. 31, 1818
02124 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1832
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1818
Date range end
Dec. 31, 1832
02125 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1852
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1832
Date range end
Dec. 31, 1852
04154 Krstna knjiga / Taufbuch 1852-1858
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1852
Date range end
Dec. 31, 1858
04155 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1876
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1858
Date range end
Dec. 31, 1876
04156 Krstna knjiga / Taufbuch 1876-1892
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1876
Date range end
Dec. 31, 1892
04157 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1903
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1893
Date range end
Dec. 31, 1903
04158 Krstna knjiga / Taufbuch 1904-1918
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1904
Date range end
Dec. 31, 1918
02126 Mrliški index / Sterbeindex 1669-1790
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1669
Date range end
Dec. 31, 1790
02127 Mrliški index / Sterbeindex 1790-1906
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1790
Date range end
Dec. 31, 1906
02128 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1669-1715
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1669
Date range end
Dec. 31, 1715
02129 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1756
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1716
Date range end
Dec. 31, 1756
02130 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1784
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1757
Date range end
Dec. 31, 1784
02131 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1796
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1796
02132 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1796-1812
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1796
Date range end
Dec. 31, 1812
02133 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1838
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1838
02134 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1874
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1838
Date range end
Dec. 31, 1874
04159 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1875-1901
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1875
Date range end
Dec. 31, 1901
02135 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1654-1712
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1654
Date range end
Dec. 31, 1712
02136 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1716-1784
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1716
Date range end
Dec. 31, 1784
02137 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1816
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1816
02138 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1863
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1863
02139 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1864-1910
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1864
Date range end
Dec. 31, 1910