Raka

Registers (1651 - 1922) 30 total

Archival identifier

01976 Krstni index / Taufindex 1747-1769
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1747
Date range end
Dec. 31, 1769
01977 Krstni index / Taufindex 1784-1791
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1791
01978 Krstni index / Taufindex 1792-1801
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1801
01979 Krstni index / Taufindex 1801-1812
Register type
Krstni index / Taufindex
Date range start
Jan. 1, 1801
Date range end
Dec. 31, 1812
01980 Krstna knjiga / Taufbuch 1651-1670
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Oct. 1, 1651
Date range end
Nov. 30, 1670
01981 Krstna knjiga / Taufbuch 1690-1704
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
April 9, 1690
Date range end
Dec. 18, 1704
01982 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1716
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1705
Date range end
Dec. 31, 1716
01983 Krstna knjiga / Taufbuch 1716-1732
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1716
Date range end
Dec. 31, 1732
01984 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1746
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1733
Date range end
Dec. 31, 1746
01985 Krstna knjiga / Taufbuch 1747-1783
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1747
Date range end
Dec. 31, 1783
01986 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1792
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1792
01987 Krstna knjiga / Taufbuch 1792-1801
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1801
01988 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1811
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1801
Date range end
Dec. 31, 1811
01989 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1860
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1860
04138 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1890
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1861
Date range end
Dec. 31, 1890
04457 Krstna knjiga / Taufbuch 1891-1922
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1891
Date range end
Dec. 31, 1922
01990 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1746
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1730
Date range end
Dec. 31, 1746
01991 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1746-1781
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1746
Date range end
Dec. 31, 1781
01992 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1791
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1791
01993 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1792-1801
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1801
01994 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1801-1811
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1801
Date range end
Dec. 31, 1811
01995 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1821
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1821
01996 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1868
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1868
04139 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1869-1906
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1869
Date range end
Dec. 31, 1906
01997 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1696-1713
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
July 5, 1696
Date range end
Aug. 28, 1713
01998 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1723-1737
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1723
Date range end
Dec. 31, 1737
01999 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1751-1780
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1751
Date range end
Dec. 31, 1780
02000 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1783-1791
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1783
Date range end
Dec. 31, 1791
02001 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1792-1811
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1792
Date range end
Dec. 31, 1811
02002 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1868
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1868