Mirna

Registers (1764 - 1905) 17 total

Archival identifier

01467 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1795
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1764
Date range end
Dec. 31, 1795
01468 Krstna knjiga / Taufbuch 1798-1808
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1798
Date range end
Dec. 31, 1808
01469 Krstna knjiga / Taufbuch 1802-1812
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1802
Date range end
Dec. 31, 1812
01470 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1827
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1827
01471 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1859
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1828
Date range end
Dec. 31, 1859
04065 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1890
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1859
Date range end
Dec. 31, 1890
04066 Krstna knjiga / Taufbuch 1891-1905
Register type
Krstna knjiga / Taufbuch
Date range start
Jan. 1, 1891
Date range end
Dec. 31, 1905
01472 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1900
Register type
Mrliški index / Sterbeindex
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1900
01473 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1801
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1771
Date range end
Dec. 31, 1801
01474 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1802-1812
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1802
Date range end
Dec. 31, 1812
01475 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1827
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1827
01476 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1827-1866
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1827
Date range end
Dec. 31, 1866
04067 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1867-1893
Register type
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Date range start
Jan. 1, 1867
Date range end
Dec. 31, 1893
01477 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1802-1812
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1802
Date range end
Dec. 31, 1812
01478 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1815
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1815
01479 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1816-1867
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1816
Date range end
Dec. 31, 1867
04068 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1868-1900
Register type
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Date range start
Jan. 1, 1868
Date range end
Dec. 31, 1900