Wien-Landstraße (Pauluskirche, Original)

Ev. Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße

Sebastianplatz 4
1030 Wien

Tel.: (01) 713 24 95
Fax: (01) 714 80 35
E-Mail: office@pauluskirche.at
Internet: www.pauluskirche.at

Registers (1894 - 1938) 54 total (50 shown)

  • 1
  • 2
Archival identifier

01-Taufe Taufe 1894 - 1897
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1894
Date range end
Dec. 31, 1897
Description

Index

02-Taufe Taufe 1898 - 1899
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1898
Date range end
Dec. 31, 1899
Description

Index

03-Taufe Taufe 1899 - 1900
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1899
Date range end
Dec. 31, 1900
Description

Index

04-Taufe Taufe 1901
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1901
Date range end
Dec. 31, 1901
Description

Index

05-Taufe Taufe 1902
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1902
Date range end
Dec. 31, 1902
Description

Index

06-Taufe Taufe 1903
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1903
Date range end
Dec. 31, 1903
Description

Index

07-Taufe Taufe 1904
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1904
Date range end
Dec. 31, 1904
Description

Index

08-Taufe Taufe 1905
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1905
Date range end
Dec. 31, 1905
Description

Index

09-Taufe Taufe 1906
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1906
Date range end
Dec. 31, 1906
Description

Index

10-Taufe Taufe 1907
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1907
Date range end
Dec. 31, 1907
Description

Index

11-Taufe Taufe 1908
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1908
Date range end
Dec. 31, 1908
Description

Index

12-Taufe Taufe 1909
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1909
Date range end
Dec. 31, 1909
Description

Index

13-Taufe Taufe 1910
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1910
Date range end
Dec. 31, 1910
Description

Index

14-Taufe Taufe 1911
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1911
Date range end
Dec. 31, 1911
Description

Index

15-Taufe Taufe 1912
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1912
Date range end
Dec. 31, 1912
Description

Index

16-Taufe Taufe 1913
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1913
Date range end
Dec. 31, 1913
Description

Index

17-Taufe Taufe 1914
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1914
Date range end
Dec. 31, 1914
Description

Index

18-Taufe Taufe 1915 - 1916
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1915
Date range end
Dec. 31, 1916
19-Taufe Taufe 1916 - 1917
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1916
Date range end
Dec. 31, 1917
Description

Index

20-Taufe Taufe 1918
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1918
Date range end
Dec. 31, 1918
Description

Index

21-Taufe Taufe 1919
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1919
Date range end
Dec. 31, 1919
Description

Index

22-Taufe Taufe 1920
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1920
Date range end
Dec. 31, 1920
Description

Index

23-Taufe Taufe 1920 - 1922
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1920
Date range end
Dec. 31, 1922
Description

Index

24-Taufe Taufe 1922 - 1925
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1922
Date range end
Dec. 31, 1925
Description

Index

25-Taufe Taufe 1925 - 1928
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1925
Date range end
Dec. 31, 1928
Description

Index

26-Taufe Taufe 1928 - 1931
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1928
Date range end
Dec. 31, 1931
Description

Index

27-Taufe Taufe 1931 - 1938
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1931
Date range end
Dec. 31, 1938
Description

Index

28-Taufe Taufe 1938
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1938
Date range end
Dec. 31, 1938
Description

Index

01-Trauung Trauungen 1894 - 1901
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1894
Date range end
Dec. 31, 1901
Description

Index

02-Trauung Trauungen 1902 - 1905
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1902
Date range end
Dec. 31, 1905
Description

Index

03-Trauung Trauungen 1906 - 1909
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1906
Date range end
Dec. 31, 1909
04-Trauung Trauungen 1909 - 1912
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1909
Date range end
Dec. 31, 1912
05-Trauung Trauungen 1913 - 1914
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1913
Date range end
Dec. 31, 1914
06-Trauung Trauungen 1915 - 1917
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1915
Date range end
Dec. 31, 1917
07-Trauung Trauungen 1918 - 1919
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1918
Date range end
Dec. 31, 1919
Description

Index

08-Trauung Trauungen 1919
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1919
Date range end
Dec. 31, 1919
Description

Index

09-Trauung Trauungen 1920
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1920
Date range end
Dec. 31, 1920
10-Trauung Trauungen 1920 - 1921
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1920
Date range end
Dec. 31, 1921
Description

Index

11-Trauung Trauungen 1921 - 1923
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1921
Date range end
Dec. 31, 1923
Description

Index

12-Trauung Trauungen 1923 - 1924
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1923
Date range end
Dec. 31, 1924
13-Trauung Trauungen 1924 - 1926
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1924
Date range end
Dec. 31, 1926
Description

Index

14-Trauung Trauungen 1926 - 1929
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1926
Date range end
Dec. 31, 1929
Description

Index

15-Trauung Trauungen 1929 - 1936
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1929
Date range end
Dec. 31, 1936
Description

Index

16-Trauung Trauungen 1936 - 1938
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1936
Date range end
Dec. 31, 1938
Description

Index

01-Tod Tod 1894 - 1901
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1894
Date range end
Dec. 31, 1901
02-Tod Tod 1902 - 1906
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1902
Date range end
Dec. 31, 1906
Description

Index

03-Tod Tod 1907 - 1910
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1907
Date range end
Dec. 31, 1910
Description

Index

04-Tod Tod 1910 - 1914
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1910
Date range end
Dec. 31, 1914
Description

Index

05-Tod Tod 1915 - 1917
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1915
Date range end
Dec. 31, 1917
Description

Index

06-Tod Tod 1918 - 1919
Register type
Weitere
Date range start
Jan. 1, 1918
Date range end
Dec. 31, 1919
Description

Index

  • 1
  • 2