Krems - St.Veit

Aktueller Pfarrbereich:

Stadt Krems mit Friedhofskap. – Piaristenkirche (SS) – Bürgerspitalskirche (SS) – St. Antonikirche (SS)

Historische Abweichungen:

  • Egelsee bis 1783 bei Pfarre Krems, ab 1783 eigene Pfarre
  • Dorf Rehberg bis 1783 bei Pfarre Krems, ab 1783 bei Pfarre Imbach

Matriken (1587 - 1938) 103 gesamt (50 angezeigt)

Signatur

A 1 Generalindex 1587 - 1707
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1587
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1707
Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
A 2 Generalindex 1587 - 1707
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1587
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1707
Inhalt

* 1587-1675, oo 1614-1707, + 1613-1671

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
A 3 Generalindex 1687 - 1798
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1687
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1798
Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
B 1,2,3 Generalindex 1687 - 1798
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1687
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1798
Inhalt

* 1687-1744, oo 1709-1798, + 1687-1766

Kommentar

29x45

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
C 1,2,3 Generalindex 1767 - 1908
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1767
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1908
Inhalt

* 1775-1908, + 1767-1908, oo 1799-1906

Kommentar

27x43

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
D 1,2,3 Index 1910 - 1938
Matrikeltyp
Index
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1910
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1938
Inhalt

Index nur bis N

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-01 Taufbuch 1587 - 1604
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1587
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1604
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-01b Taufbuch 1624 - 1630
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1624
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1630
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-02 Taufbuch 1613 - 1623
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1613
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1623
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-03 Taufbuch 1631 - 1634
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1631
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1634
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-04 Taufbuch 1635 - 1645
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1635
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1645
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-05 Taufbuch 1646 - 1659
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1646
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1659
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-06 Taufbuch 1659 - 1675
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1659
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1675
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-06a Taufbuch 1667 - 1670
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1667
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1670
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Kommentar

Onlinestellung noch offen

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-07 Taufbuch 1687 - 1723
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1687
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1723
Inhalt

siehe Index B 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-08 Taufbuch 1723 - 1752
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1723
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1752
Inhalt

siehe Index B 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-08a Taufbuch 1745 - 1748
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1745
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1748
Inhalt

siehe Index B 1,2,3

Kommentar

Onlinestellung noch offen

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-09 Taufbuch 1752 - 1774
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1752
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
Inhalt

siehe Index B 1,2,3

Kommentar

21x32

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-09a Taufbuch 1773 - 1774
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1773
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1774
Inhalt

siehe Index B 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-10 Taufbuch 1774 - 1784
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1774
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1784
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

22,5x37

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-11 Taufbuch 1784 - 1791
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1784
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1791
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

26x39,5

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-12 Taufbuch 1791 - 1803
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1791
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1803
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

25x38,5

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-13 Taufbuch 1803 - 1813
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1803
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1813
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index beigelegt

Kommentar

25,5x38

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-14 Taufbuch 1813 - 1820
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1813
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1820
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index beigelegt

Kommentar

24x38

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-15 Taufbuch 1820 - 1825
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1820
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1825
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index beigelegt

Kommentar

29x41

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-16 Taufbuch 1825 - 1833
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1825
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1833
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

26,5x41

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-17 Taufbuch 1833 - 1841
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1833
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1841
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

26,5x40

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-18 Taufbuch 1841 - 1853
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1841
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1853
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-19 Taufbuch 1853 - 1860
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1853
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1860
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-20 Taufbuch 1861 - 1869
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1861
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1869
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

27,5x41,5

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-21 Taufbuch 1870 - 1878
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1870
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1878
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-22 Taufbuch 1878 - 1886
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1878
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1886
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

28x44

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-23 Taufbuch 1886 - 1895
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1886
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1895
Inhalt

siehe Index C 1,2,3

Index

Kommentar

27,5x43,5

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
01-24 Taufbuch 1895 - 1902
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1895
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1902
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-25 Taufbuch 1902 - 1906
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1902
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1906
Lagerungsort
Pfarre
01-26 Taufbuch 1907 - 1910
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1907
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1910
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-27 Taufbuch 1910 - 1918
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1910
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1918
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-28 Taufbuch 1918 - 1923
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1918
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1923
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-29 Taufbuch 1923 - 1927
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1923
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1927
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-30 Taufbuch 1927 - 1931
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1927
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1931
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-31 Taufbuch 1931 - 1937
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1931
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1937
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
01-32 Taufbuch 1937 - 1938
Matrikeltyp
Taufen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1937
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1938
Inhalt

Index

Lagerungsort
Pfarre
02-01 Trauungsbuch 1613 - 1634
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1613
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1634
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-02 Trauungsbuch 1635 - 1659
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1635
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1659
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-03 Trauungsbuch 1659 - 1675
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1659
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1675
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-03a Trauungsbuch 1661 - 1662
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1661
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1662
Inhalt

siehe Index A 1, A 2

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-04 Trauungsbuch 1679 - 1680
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1679
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1680
Inhalt

siehe Index A 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-05 Trauungsbuch 1685 - 1687
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1685
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1687
Inhalt

siehe Index A 1,2,3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-06 Trauungsbuch 1687 - 1708
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1687
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1708
Inhalt

siehe Index A 3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten
02-06a Trauungsbuch 1687 - 1690
Matrikeltyp
Trauungen
Beginn Datumsbereich
1. Januar 1687
Ende Datumsbereich
31. Dezember 1690
Inhalt

siehe Index A 3

Lagerungsort
Diözesanarchiv St. Pölten