Všeobecné informace


Nejhodnotnějším pramenem pro genealogii jsou matriky (Kirchenbücher, v rakouské němčině Matriken, v Německu Matrikel), v kterých byly zachyceny křty, sňatky a pohřby. Plošně se jejich vedení prosadilo počátkem 17. století.

Zápisy mají rozličnou podobu, jelikož neexistovala, zvláště na počátku, žádná společná pravidla. Z toho důvodu nejprve převažovala jejich krátká a stručná provedení. V ideálním případě obsahují knihy křtů údaje k narození nebo křtu dotyčné osoby a rovněž informace o rodičích a kmotrech (jméno, bydliště, povolání). Oddací knihy informují o manželském páru (bydliště, povolání, věk), jejich rodičích, svědcích a o samotném sňatku. Knihy zemřelých naopak o zesnulých (příčina úmrtí, věk, bydliště a místo pohřbu).

Od počátku 20. století byly v knihách křtů zaznamenávány pravidelně poznámky k jinde konané svatbě, popřípadě smrti osoby; nenalezneme zde však žádné odkazy na pozdější životní osudy dané osoby.


Pomůcky a předpoklady

Rejstříky (Index, Indices): Ty byly však částečně kontinuálně vyhotovovány teprve od 19. století, z části byly tyto rejstříky založeny také pro starší svazky knih. Jsou zpravidla členěny podle příjmení – u sňatků podle ženicha s odkazem na příslušnou stranu (pagina) nebo příslušný list (folio) matriky, kde lze počítat s příslušným záznamem.

Kurent: V této souvislosti je nutné upozornit na různý způsob psaní jmen, buď křestních, příjmení či místních jmen. Ty byly totiž v mnoha případech psány podle toho, jak je dotyčný slyšel. To je také potřeba zohlednit při užívání rejstříků.


Ochranné lhůty pro zpřístupnění matrik v Rakousku

Knihy křtů a narozených: 100 let

Oddací knihy: 75 let

Knihy zemřelých: 30 let

Pro zápisy od roku 1939 jsou kompetentní příslušné matriční úřady dotčených obcí.


Ochranné lhůty pro zpřístupnění matrik v Německu

Knihy křtů a narozených: 120 let

Oddací knihy: 100 let

Knihy zemřelých: 100 let

Pro zápisy po roce 1876 se obraťte, prosím, na příslušné matriční úřady.


Ochranné lhůty pro zpřístupnění matrik ve Slovinsku

Knihy křtů a narozených: 100 let

Oddací knihy: 100 let

Knihy zemřelých: 100 let

Pro mladší zápisy jsou kompetentní příslušné matriční úřady dotčených obcí.